Митническо представителство

Дейности, включени в митническото агентиране:

 • Попълване на всички видове митнически документи, вкл. декларации, сертификати и пр.
 • Смяна на собственост
 • Промяна на митническата стойност в митническия манифест
 • Митническо освобождаване
 • Заплащане на митнически сборове в полза на клиента
 • Извършване на стокова проверка
 • Заверяване на документи, свързани с митническото представителство
 • Консултации по митнически процедури, вкл. определяне на размера на митните сборове
 • Заплащане на дължими митни сборове от името и за сметка на клиента с последващо възстановяване
 • Митническо представителство и освобождаване от митница
 • Регистрация на търговски дружества и физически лица пред Митница и получаване на ЕОРИ номер
 • Внасяне на молби и получаване на становища от митническите учреждения

Необходими документи:

 • Пълномощно - по образец, който се изпраща от нас
 • Удостоверение от агенцията по вписвания - копие
 • Удостоверение за издаден ЕОРИ номер
 • Търговска или проформа фактура, документ за плащане на стоката
 • Платежни нареждания за внесено мито, ДДС или депозит
 • Други документи - сертификати, лицензи, разрешителни, становища, в зависимост от внасяните и изнасяни от фирмата стоки

Формуляри, които се попълват от нас при митническото представителство:

 • Митническа декларация за износ, която се подава по ел.път
 • Митническа декларация за внос, която се подава на хартиен носител и запис в електронен формат
 • Декларация за стойността на стоката
 • Декларация за търговски кредит и финансов лизинг
 • Евро сертификат
 • Сертификат форма А, ATR и др.сертификати
 • Молби към митническите учреждения
 • Молби - декларации към различни ведомства
 • Ветеринарни сертификати

Формуляри, които се предоставят от клиентите:

 • Сертификат за произход
 • Разрешение за внос
 • Разрешение за износ
 • Търговска Фактура
 • Проформа Фактура
 • Опаковъчен лист
 • Становище/ удостоверение за стоки с двойна употреба
 • Анализни сертификати