EORI регистрация

EORI регистрация

При взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Общността, всяко лице трябва да използва определения му EORI номер.

Считано от 1 юли 2009 г., всички Икономически оператори при взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Европейската общност, е необходимо да притежават уникален идентификационен номер EORI съгласно Регламент (ЕО) No 312/2009 г.

Всички митнически агенти, фирми и физически лица, изпращащи и получаващи пратки е необходимо да получат EORI номер от съответното ТМУ (Териториално Митническо Учреждение) по местоживеене за физически лица и по месторегистрация за юридически лица, сдружения и други лица.

Регистрацията за получаване на EORI номер се извършва в съответното ТМУ (Териториално Митническо Учреждение) по местоживеене за физически лица или по месторегистрация за юридически лица, сдружения и други лица, след представяне на попълнен регистрационен формуляр.

За повече инфорамция може да се свържете с нас!